Maak kennis met onze collega’s in Burkina Faso – Meet our colleagues in Burkina Faso

ASAP in Burkina Faso zaait en groeit!

In 1997 toen ASAP werd opgericht, konden we niet dromen wat de toekomst zou brengen.
We hebben het dan niet alleen over de projecten in de dorpen: de 13 basisscholen, 37 waterputten, 4 medische centra, de 5.000 muskietennetten die we hebben gedistribueerd, de 3.000 vrouwen met een microkrediet, de 900 bijenkorven die zijn verdeeld, de lunch die we elk jaar verzorgen voor meer dan 3.000 kinderen, maar ook over het werk dat aan inwoners van Burkina Faso is verstrekt middels de activiteiten die door ASAP zijn gestart.

De lokale organisatie APPA (Association pour des Petits Projets Africains), die de projecten in de dorpen van ASAP heeft overgenomen, heeft 14 werknemers, de agrarische middelbare school (LAP) heeft 13 werknemers, het naaiatelier van ABF (Actions pour les Besoins des Femmes) heeft 6 werknemers, de 2 boerderijen van Yiriwali So (House of development) hebben 3 werknemers.
Naast de ontwikkeling van de dorpsbewoners, heeft ASAP het mogelijk gemaakt dat die 36 personen voor zichzelf en hun families kunnen zorgen. We zijn erg trots op de impact die dit heeft!
We hopen dat deze activiteiten zich in het komende jaar zullen ontwikkelen en we meer mensen in dienst kunnen nemen.

Kantoor in Burkina Faso – Office in Burkina Faso

ASAP in Burkina Faso sows en grows!

In 1997 when ASAP was created, we could not dream what it has produced.
We are not only talking about the projects in the villages: the 13 primary schools, 37 water wells, 4 medical centers, the 5.000 mosquito nets distributed, the 3.000 women with microcredit, the 900 beehives distributed, the lunch each year for more than 3.000 children, but about the work given to Burkinabe via the activities started by ASAP.
The local organization APPA (Association pour des Petits Projets Africains), which has taken over the villages projects from ASAP, has 14 employees, the Agricultural secondary school (LAP) has 13 employees, the sewing workshop of ABF (Actions pour les Besoins des Femmes) has 6 employees, the 2 farms of Yiriwali So (House of development) have 3 employees.
Besides the villagers development, ASAP has made possible that those 36 persons can take care of themselves and their families. We are very proud of this impact!
We hope that in the coming year, all those activities will develop and allow them to employ more people.

Compostvat – compost drum

Verbeterd inkomen voor 200 vrouwen!

Op het platteland van Burkina Faso blijft landbouw de hoofdactiviteit. Mannen zijn hiervan de eigenaren en beheerders. Alle vrouwen hebben echter een klein stukje grond dat hun man ze in de winter laat benutten. Deze stukjes land zijn niet de beste qua bodemkwaliteit, waardoor vrouwen een laag rendement hebben. Ze verbouwen meestal pinda’s (te koop) of cowpea (te koop of consumptie).

Het compost project heeft als doel om verbeterd inkomen te realiseren voor 200 vrouwen uit 5 dorpen. Een deelname van 10.000 FCFA (15 euro) per vrouw is vereist om gebruik te kunnen maken van decomposteerinstallatie en om een training te verkrijgen. Deze aanpak heeft als doel het onderhoud van de apparatuur te waarborgen.

De bekende methoden in de dorpen zijn composteren in hopen of in een put. Elk van deze methoden is arbeidsintensief en het duurt ongeveer 2 maanden om goede compost te krijgen.
Er zijn andere relatief eenvoudige methoden om kleine hoeveelheden compost met weinig arbeid te produceren. Wij kozen voor een roterende cilinder in plastic, omdat alle elementen die hiervoor nodig zijn, beschikbaar zijn in Burkina Faso.

Dit betreft een plastic trommel van 160 liter waarin een “raam” wordt geplaatst. Dit venster wordt met scharnieren aan het vat bevestigd en op zijn plaats gehouden door vergrendeling. Voor betere toegang van de lucht worden een opening (gesloten door fijn gaas) en gaten gemaakt (rondom de trommel). Om het brouwen te verbeteren, worden PVC helften in de trommel bevestigd. De trommel wordt geplaatst op zwenkwielen die op een frame van houten pallets zijn bevestigd.
Met de compost kunnen vrouwen op hun stukje grond soja verbouwen, zodat hiermee soumbala (soort maggie) gemaakt kan worden. APPA (kantoor in Burkina Faso) produceert al soumbala van de néré vrucht dankzij financiering van het CFSI (Frans Centrum voor Internationale Solidariteit).

Wij kunnen uw steun bij dit project heel goed gebruiken, dus wilt u doneren: heel graag!

donatie ASAP projecten
Vrouwen in Burkina Faso – women in Burkina Faso

Improved income of 200 women!

In the villages of Burkina Faso, agriculture remains the main activity. Men are the owners and managers of this. However, all women have a small piece of land that their husbands let them use in winter. These pieces of land are not the best in terms of soil quality, so women have a low yield. They usually grow peanuts (for sale) or cowpea (for sale or consumption).

The compost project aims to realize improved income for 200 women from 5 villages. A participation of 10.000 FCFA (15 euro) per woman is required to use the composting installation and to obtain a training. This approach aims to ensure the maintenance of the equipment.
The known methods in the villages are composting in heaps or in a well. Each of these methods is labor intensive and it takes about 2 months to get good compost.
There are other relatively simple methods of producing small amounts of compost with little labor. We chose a rotating cylinder in plastic, because all the elements needed for this are available in Burkina Faso.

This concerns a 160-liter plastic drum in which a “window” is placed. This window is attached to the barrel with hinges and held in place by locking. For better access to the air an opening (closed by fine mesh) and holes are made (around the drum). To improve the brewing, PVC halves are fixed in the drum. The drum is placed on swivel wheels attached to a frame of wooden pallets.
With the compost, women can grow soy on their plot which can be used for making soumbala. APPA already produces soumbala of the néré fruit thanks to financing from the CFSI (French Center for International Solidarity).

We can use your support with this project very well, so if you like to donate:thank you very much!

Donation ASAP projects

De Huizermaat

Op 31 januari waren wij bij de Huizermaat in Huizen (middelbare school) op uitnodiging van Marina Dijkstra, docent Economie. Een groep 2e klassers doet hier een project: ‘Schrijf een Ondernemingsplan voor een Goed doel’.
Omdat Hervé op dit moment in Nederland is, een uitgelezen kans voor hen om van hem te horen hoe hij Stichting ASAP heeft opgezet en waaraan je allemaal moet denken bij fondsenwerving.
Super leuk om te zien hoe geïnteresseerd deze leerlingen zijn. Ze stelden goede doordachte vragen en gaan nu aan de slag. En wat het voor ASAP extra leuk maakt? Het geld dat zij gaan inzamelen aan de hand van hun plannen komt aan onze stichting ten goede; helemaal top!

De Huizermaat

On January 31 we were at the Huizermaat in Huizen (secondary school) at the invitation of Marina Dijkstra, teacher in Economics. A group of second graders is doing a project here: ‘Write a Business Plan for a Charity’.
Because Hervé is currently in the Netherlands, an excellent opportunity for them to hear from him how he set up ASAP and what they should think about in fundraising.
Great to see how interested these students are. They asked well-thought-out questions and are now going to start. And what makes it extra great for ASAP? The money that they will collect based on their plans will benefit our foundation; fantastic!

Slaapzaal bij LAP (middelbare agrarische school) – dormitory at LAP (Seconday agricultural school)

Gezocht!

Voor het LAP zijn wij op zoek naar 80 matrassen. Dus: kent u een bedrijf dat ons wil sponsoren, heel graag! Of weet u toevallig een hotel dat zijn matrassen gaat vervangen, wij houden ons aanbevolen! Alle tips zijn van harte welkom! U kunt mailen naar ons of bellen met 035-6952978.

Looking for!

We are looking for 80 mattrasses for the LAP. So: do you know a company that wants to sponsor us, we would like that very much! Or do you happen to know a hotel that is going to replace it’s mattresses, please keep us in mind! All tips are welcome! You can mail us or call 0031 35-6952978.

Bronzen beelden

Op de website van Stichting ASAP kunt u nog een aantal unieke beelden/Burkin’art bestellen. Bent u op zoek naar kleinere of andere exemplaren? Dan kunt u terecht in NH Sparrenhorst in Nunspeet, NH Naarden of Landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier staat een assortiment van beelden dat u voorheen in ons kantoor in Hilversum kon aanschaffen. U bent hier van harte welkom, de receptiemedewerkers staan u graag te woord!

Bronze statues

You can still order a number of unique statues/Burkin’art trough the website of Stichting ASAP . Are you looking for smaller or different ones? Then you can visit NH Sparrenhorst in Nunspeet, NH Naarden or Landgoed Zonheuvel in Doorn. Here is an assortment of statues that you could previously purchase in our office in Hilversum. You are most welcome here, the reception staff are happy to help you!

Copyright © 2019 ASAP Foundation, All rights reserved.

Subscribe to the News letter

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!