Budget

Begroting voor het boekjaar 2020
Baten 221.000
Activiteitenlasten 183.000
Saldo 38.000
a
Overige opbrengsten 14.500
Bruto exploitatieresultaat 52.500
Beheerslasten 48.450
Exploitatieresultaat 4.050
Som der financiële baten en lasten -400
Resultaat 2020 3.650

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen!