Per 1 januari zijn de regels voor ANBI geregistreerde organisaties veranderd. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen moeten de organisaties met bepaalde informatie naar buiten treden. Voor het gemak heeft stichting ASAP deze informatie in een tab op de website bij elkaar gevoegd. Wel zo overzichtelijk. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Naam

Algemene stichting voor Afrikaanse projecten (ASAP).

RSIN nummer/ fiscaal nummer

807497939

Contactgegevens

Adres: Jan Tinbergenlaan 99, 5056WE, Berkel-Enschot
E-mail info@asap-foundation.org
Telefoon: 035 – 6952878
KvK: 32067354
Rabobank: 38.37.05.967
SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL59 RABO 0383705967

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden, ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden). Dit zijn de bestuursleden:

1. Corina Alinda Johanna Bots Algemeen bestuurslid
2. Joop Rietmulder Penningmeester
3. Helena Margot de Wit Voorzitter
4. Rian Everaerd Secretaris
5. Hervé Millet Algemeen bestuurslid

Beleidsplan

Onderstaande is een samenvatting van het ASAP beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige beleidsplan is een separaat document, dat in 2013 herzien zal worden.

Missie en uitgangspunten

Stichting ASAP heeft als statutair doel “het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren van onze missie.

Geïntegreerd

Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het beleidsmodel is weergegeven in figuur 2.
Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, materiaal, of een combinatie zijn.

Duurzaam

Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen.

Operating Model

Strategie en management

Dorpsorganisatie

ASAP werkt met behulp van vier pilaren

Onderwijs Gezondheid Milieu Economie
Kleuterschool Drinkwater Herbebossing Micro financiering
Basisschool Medische zorg Terugbrengen houtgebruik Infrastructuur
Voortgezet Hygiëne Landbeheer Sociaal
Beroepsonderwijs Malaria preventie Ondernemerschap
Alfabetisering Gezinsplanning

Fondsenwerving

Communicatie en jaarverslag

Financiën

Impact meting

Locatie

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

De rol van ASAP

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken.

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe initiatieven komen. De ASAP medewerkers in Burkina Faso helpen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen.

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP medewerkers is afhankelijk van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters.

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken.

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die deze informatie heeft op de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is beschreven in dit jaarverslag in bijlage.

Beloningsbeleid van de leden die het beleid bepalen: alle bestuursleden werken voor ASAP op vrijwillige basis. Zij krijgen dus geen salaris.

Beloningsbeleid voor personen die in dienst zijn van de ANBI: ASAP heeft een communicatie en fondsenwerving adviseur in dienst voor 24 uur per week. Deze adviseur wordt uitbetaald via cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in schaal 9.

Doelstelling van ASAP: Stichting ASAP heeft als statutair doel “het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in Burkina Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Verslaglegging uitgeoefende activiteiten

Projecten van Stichting ASAP

Onderwijs

 • Schoolbibliotheek: het realiseren van bibliotheken op de basisscholen. Tevens is er elektriciteitsvoorziening op basis van zonne-energie in alle bibliotheken.
 • Particuliere middelbare agrarische school: een 4-jarige middelbare agrarische opleiding voor kinderen op het platteland.
 • Studiebeurzen: het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan de beste leerlingen voor een middelbare opleiding of beroepsopleiding.
 • Lunchprogramma: schoolgaande kinderen in de dorpen dagelijks voorzien van een warme maaltijd.
 • Schooluniformen: het streven is alle kinderen te voorzien van een schooluniform.
 • Lerarentraining: het verbeteren van het onderwijs op de scholen door middel van het trainen van de leraren.
 • Alfabetiseringsprogramma: alfabetiseringsonderwijs voor volwassenen.

Gezondheid

 • Waterputten: het aanleggen van waterputten zodat de dorpelingen toegang krjjgen tot schoon drinkwater.
 • Klamboeproject: het distribueren van klamboes aan de bewoners van de dorpen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan vrouwen met kinderen.
 • Hygiëneprogramma: kinderen op scholen bewust maken van het belang van goede hygiëne.
 • Wc’s: het bouwen van wc’s om de hygiëne en de veiligheid van vrouwen en jonge meisjes op het platteland te verbeteren.

Economische ontwikkeling

 • Microkrediet voor vrouwen: het verstrekken van microkrediet aan vrouwenassociaties in de dorpen.
 • Moestuinproject voor vrouwen: het kweken van fruit en het laten verzorgen door moeders van schoolgaande kinderen. Jaarlijks doneren de moeders een gedeelte aan het lunchprogramma van de school en de overige opbrengst kunnen zij voor eigen gebruik of handel benutten.
 • Opzetten social business: het opzetten van bedrijven (o.a. kariteboter en agrarische projecten).

Milieu

 • Foyer Ameliore: foyer Amelioré betekent letterlijk ‘de verbeterde vuurplaats’. Het is een innovatie in het koken die veel brandhout bespaart.
 • Herbebossingsproject: het jaarlijks planten van (fruit) bomen voor brandhout in Burkina Faso.

Trainingen voor associaties in de dorpen

 • Opleidingen voor verschillende associaties: ASAP ondersteunt verschillende associaties in de dorpen om zich verder te ontwikkelen.
 • Capaciteitsopbouw: trainingen gericht op het versterken van de kennis, de vaardigheden en de motivatie van dorpelingen.

Financiële verantwoording

Visie en aanpak

De fondswerving van de stichting ASAP is project georiënteerd. Een project wordt pas uitgevoerd als het benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor meerjarenprojecten, zoals infrastructurele projecten en het beurzenprogramma. Voor de agrarische school (LAP) ligt dat anders. Het streven is om voldoende middelen te verkrijgen om een leerling de gehele schol af te kunnen laten maken. Her is een hard gelach als vanwege het uitblijven van middelen kinderen naar huis gestuurd moeten worden. Helaas is het tot nu toe niet altijd mogelijk gebleken om het commitment voor 3 jaar aan te gaan. Het streven van ASAP blijft om dit wel te realiseren.

ASAP is volledig transparant bij alle transacties en in de organisatie is een duidelijke functiescheiding.

Resultaten over 2016

Fondswerving en de kosten daarvan

Baten en kosten fondswerving 2016

Gerealiseerd

2016

Begroting

2015

Gerealiseerd

Totale baten € 345.739 € 533.695 € 529.151
Kosten van fondswerving € 42.277 € 40.381 € 30.949
In % van baten 12,2% 7,6% 5,8%

 

Uitvoeringskosten 2016

Gerealiseerd

2016

Begroting

2015

Gerealiseerd

Uitvoeringskosten in Nederland € 24.662 € 23.556 € 18.054
Uitvoeringskosten in Burkina Faso € 3.441 € 6.413 € 48.893
Directe kosten projecten €272.694 €452.500 €442.463
Totaal projecten €300.797 € 482.469 €509.410

De uitvoeringskosten vinden voornamelijk plaats in Burkina Faso, waar de projecten begeleid worden vanuit het lokale kantoor. Het kantoor in Nederland is deels betrokken bij de uitvoering van projecten en de totale kosten van het kantoor worden volgens een vaste sleutel verdeeld over uitvoering, administratief beheer en fondsenwerving. In 2016 is er een reorganisatie doorgevoerd. Er is een aparte entiteit opgericht voor de activiteiten in Burkina Faso genaamd APPA (Association pour des Petits Projects Africains). De lokale mensen zijn niet meer in dienst van ASAP NL, maar bij APPA. Er resteren nog wel wat overgangskosten die op ASAP NL drukken. De reden voor deze andere opzet is de afhankelijkheden van ASAP NL. Door APPA zelfstandig te operationeel te bezien is een betere afstandelijkheid gecreëerd. De betrokkenheid blijft en ASAP-NL houdt controle, maar APPA is een zelfstandige entiteit. Het zeep project en de Kits voor vrouwen zijn goed lopende projecten.
Helaas is de omzet (som van de donaties) fors terug gelopen. Dat komt enerzijds omdat de Van Kesteren foundation besloten heeft zijn giften te heroverwegen. Wij zijn in gesprek om een mogelijkheid te onderzoeken dat er een rechtstreekse betrokkenheid komt van hen met de Agrarische school in Burkina Faso. A Petit Pas heeft in 2016 als gevolg van het overlijden van de grondlegger een moeilijk jaar gehad en heeft men zich geheroriënteerd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de donaties vanaf 2017 zullen worden gecontinueerd. Een tweede oorzaak is de sluiting van de Nederlandse Ambassade in Burkina Faso. Veel organisaties beëindigen daardoor de relaties met Burkina Faso. Voorts is het zo dat organisaties zich moeten focussen op bepaalde gebieden. West Afrika valt bij een keuze helaas vaak af, dat wordt mede veroorzaakt dat de contacten met andere delen van Afrika wat makkelijker gaan, o.a. vanwege de Franse taal.

Al met al is het een vervelende situatie. Er wordt gestreefd naar diversiteit. Fondsenwerving wordt (mede) verlegd naar Duitsland, de Verenigde staten van Amerika, Het Verenigd Koninkrijk en Japan.

De totale kosten voor ASAP (Nederland en Burkina Faso) bedragen in 2016 € 73.903. Dit is ongeveer gelijk aan het begrote bedrag. In Nederland beliepen de totale kosten € 70.462 en in Burkina Faso € 3.441 De kosten in Burkina Faso zijn structureel lager geworden door aanpassingen in de organisatiestructuur. Van de totale kosten in NL ad. € 70.462 betreft dit kosten voor fondsenwerving van € 43.277, een bedrag van € 3.523 aan administratiekosten en een bedrag van € 24.662 aan uitvoeringskosten.

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Baten 2016 gerealiseerd 2016
begroting
 2015 gerealiseerd
Donaties van privé personen en stichtingen €319.211 €502.333 €518.960
Rente opbrengsten €0 €4.122 €4.591
Overige inkomsten €26.528 €27.240 €5.600
Totaal baten €345.739 €533.695 €529.151

De overige inkomsten betreffen de opbrengsten van de beelden (Burkin Art) en niet geoormerkte giften.

De begroting voor projecten in 2016 is opgesteld op basis van verwachte donaties voor de projecten. De totale fondsenwerving is in 2016 fors lager dan verwacht, waardoor minder projecten konden worden uitgevoerd. Dat is uiteraard teleurstellend.
De directie zal , waar mogelijk ondersteund door het bestuur, zich tot het uiterste inspannen om nieuwe bronnen aan te boren.

Beeldenverkoop (Burkin Art)
De beeldenverkoop is mede vanuit financieel oogpunt een goede activiteit. Vanuit publicitair oogpunt is het een in het oog springende activiteit en kan gezien worden als een methode van werving van fondsen. Er is echter wel besloten dat dit niet tot een kostenpost moet leiden. Bij voorkeur moet er een marge worden gerealiseerd, maar in ieder geval moet er break even worden gedraaid. Er is inmiddels een medewerkster aangetrokken die zich voor een groot deel van haar beschikbare tijd met de verkoop (o.a. via Interne) van beelden bezig houdt. Voor het overige ondersteunt zij de directie met haar taken.
ER wordt een zo goed mogelijk toebedeeld budget bijgehouden zodat zichtbaar is wart de activiteiten van de verkoop van de beelden aan kosten vergt en aan opbrengsten genereert. Het bestuur wil dit nauwkeurig volgen.

Vermogensopstelling van de stichting over 2016:

Vermogen 31-12-2016 31-12-2015
Microkredieten € 88.419 € 76.227
Gebouwen en apparatuur €772.066 €739.677
Voorraden € 18.927 € 18.395
Vorderingen €2.409 € 6.821
Liquide middelen en vorderingen € 54.191 € 89.607
Totale activa €936.012 €930.727
Kortlopende schulden € 20.099 € 28.271
Totaal reserves en fondsen € 915.913 € 902.456

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves:

Reserves en bestemmingsfondsen

2016

2015 Mutatie
Continuïteitsreserves € 38.000 € 38.000 €   0
Lunchprogramma fonds € 18.122 € 17.141 €  981
Ontwikkelcentrum Bobo € 72.616 € 72.616 €   0
Kunst (voorraad bronzen beelden) € 18.927 € 18.395 € 532
Microkredieten €118.534 €103.234    € 15.300
Voorziening gebouwen LAP €697.710 €663.457 € 34.253
Overige bestemmingsfondsen € 18.794 € 57.174 – € 38.380
Overige reserves – € 66.791 – € 67.562 €  771
Totaal €915.912 €902.456 €13.456
 • De post voorziening gebouwen staat tegenover de actief waarde van de panden van LAP. Deze is toegenomen met € 34.253 door investeringen aan het pand.
 • De bestemmingsfondsen zijn in het verslagjaar in totaal met €13.456 toegenomen.
 • De overige reserves zijn iets minder negatief. Er is nog steeds een tekort aan on-geoormerkte giften.
 • Het is helaas nog niet gelukt om een reserve op te bouwen voor de studenten van LAP om te voorkomen dat zij door gebrek aan sponsorgelden hun opleiding niet kunnen afronden.

De stichting houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het tegoed direct opeisbaar is. De liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden bij de BICIA-B (Banque Internationale de l’Industrie, du Commerce et de l’Agriculture du Burkina).

Evaluatie

2016 was een moeilijk jaar. De fondsen zijn steeds moeilijker te verkrijgen. De ad hoc projecten die wel mogelijk zijn in de regio kunnen pas worden uitgevoerd als de fondsen er zijn. Voor de LAP is het van belang dat continuïteit gewaarborgd is. Het bestuur wil ideeën aandragen en proberen te coördineren. Het bestuur zal uiteraard ook medewerking verlenen als daar in een wervingstraject een toegevoegde waarde in die zin gewenst is.
Een zorg blijft nog steeds het financieren van de kosten van de organisatie. Van on-geoormerkte gelden wordt een marge genomen ter dekking van de kosten. Doordat het steeds lastiger blijft fondsen te werven zonder dat een concrete bestemming is besproken, wordt het steeds lastiger om dekking te vinden voor de kosten. Het betreft de uitvoeringskosten de kosten die te maken hebben met het werven van fondsen, het zoeken naar project sponsors, en de algemene kosten van de stichting (CBF, accountant, administratie). Er was per saldo sprake van een gering negatief exploitatieresultaat.

In 2017 zullen wij blijven streven fondsen te werven voor de vele projecten die mogelijk zijn en is het streven erop gericht de LAP meer zekerheid te geven op continuïteit van de gelden indien kinderen eenmaal een opleiding zijn aangevangen kan het niet zo zijn dat zij de opleiding zouden moeten beëindigen dor gebrek aan fondsen.